UA Рус

Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості в системі неперервної професійної освіти

13 березня 2021 2978 Друк
(0)
Опубліковано:
Освітній портал
Редакція сайту не є автором статті, тому всі його джерела належать автору самої статті

Зміст матеріалу

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості в системі неперервної професійної освіти"

ЗМІСТ

Секція 1

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФАХОВОГО ЗРОСТАННЯ ОСОБИСТОСТІ

АКІМОВА Олена. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ПРОФІЛАКТИКИ БУЛІНГУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ…...........................….……13

БЄЛЯЄВ Сергій. ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ СТИМУЛЮВАННЯ ФАХОВОГО РОЗВИТКУ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ……………….............……………………………15

БУЯНОВ Павло. ФЕНОМЕН ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У СУЧАСНИХ УМОВАХ….......................................................................................................................................18

ВАНЯ Ганна. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ………………..........………….……….…...20

ГЛАЗКОВА Ірина. ПІЗНАВАЛЬНИЙ БАР'ЄР У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ……………………………………………………....………………………..24

ГОЛІК Олександр. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНІКИ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ……………………………………...................……..………..27

ГОРБАТЮК Роман, БІЛАН Наталія. НАВЧАЛЬНІ ПРОЄКТИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОГО ДІАПАЗОНУ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ЕНЕРГЕТИКІВ….33

ЖИГІРЬ Вікторія. ДО ПИТАННЯ ПРО ІНФОРМАЦІЙНУ КУЛЬТУРУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ…………………………………………………................…………………….…36

ЖИГУЛА Олена. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК УМОВА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГА……………………………………………………………..…………..….…..43

ЄФІМОВА Анастасія, ДНІПРОВСЬКА Єва. ТЕОРЕТИЧНИЙ ЗМІСТ КОМПОНЕНТІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ…………….....….45

КОВАЛЬ Людмила. СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 013 ПОЧАТКОВА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ АКРЕДИТАЦІЙНИХ ВИМОГ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ……………………………47

КОЗЛОВСЬКИЙ Юрій. ПРОБЛЕМА ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ НА ЗАСАДАХ ТЕОРІЇ ГАРМОНІЇ…………………………………………………………...….…….51

КОНДРАТЕНКО Юлія. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОВІДНИЦЬКИХ ЯКОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ……....................…………………....………55

КРИЖКО Василь, ДАНИЛОВА Наталія. ДОРАДНИЦЬКА ФУНКЦІЯ ПРОВІДНИЦТВА В ОСВІТІ……………………………………………………...............………….…..………57

ЛЕБЕДИК Леся. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФАХОВОГО ЗРОСТАННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА В УМОВАХ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ…………………….………59

ЛІСІНА Лариса. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ: СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД…….....................…….……...…62

ЛІСІНА Лариса, БОНДАРЕНКО Владислав. КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ…………………………………………………...…………………….….….…65

МАЛИЦЬКА Олена, КРАСНІКОВА Аліна. ГУМАНІСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КУЛЬТУРИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ЗВО…………………….............………………….….…...67

МАРЧЕНКО Олена, АНДРЮШИНА Любов. ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ПРОСТОРУ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ: ВІД РЕТРОСПЕКТИВИ ДО ПЕРСПЕКТИВИ………………….69

МОЙСЕЄНКО Раїса. УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ РОЗВИТКОМ ВЧИТЕЛЯ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ………………….......…….………………..….……75

ПЕТРИК Крістіна. ГУМАНІСТИЧНА ПОЗИЦІЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЯК ДОМІНАНТА ЦІННІСНО-СМИСЛОВОГО РОЗУМІННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ………78

ПОПОВА Ольга, ПОПОВА Лариса. РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖПРЕДМЕТНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ………………….…..............................…….82

РОЗУМНА Тетяна. MODERN APPROACHES OF TRAINING FUTURE ENGLISH TEACHERS…………………………………………………………………………….……..……..…..85

СЕРГЄЄВА Ірина. РОЗШИРЕННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В РАМКАХ СИСТЕМИ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ………………………87

СТРЕЛЬНІКОВ Віктор. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФАХОВОГО ЗРОСТАННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ…….............................…89

ХОМЕНКО Алла. СВІТОГЛЯДНА ОСНОВА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПІЗНАННЯ В СТРУКТУРІ ПАРАДИГМИ ВИХОВАННЯ……………………..………......................….93

ЧЕМОНІНА Лада. МЕДІАГРАМОТНІСТЬ ЯК ПОКАЗНИК ФАХОВОГО ЗРОСТАННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ…97

ЧЕРЕДНИК Лідія, ТАРАН Тетяна. ОСОБИСТІСНІ ЦІННОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ ЯК КОМПОНЕНТ ПЕДАГОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ ТА РЕГУЛЯТИВ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ……………..99

ШКОЛА Олександр. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ……………………..........................………..………..103

ЮР`ЄВА Світлана. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ………..................................…………….106

ЯКОВЛЄВА Вікторія. СУЧАСНІ ПАРАДИГМИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДОРОСЛОЇ ЛЮДИНИ.......................................108

ЯРОЩУК Лілія, ЯЛОВЕГА Крістіна. СТАДІЇ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ОСОБИСТОСТІ………………………………………………………………………....……………..…..111

Секція 2

ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФАХОВОГО ЗРОСТАННЯ ОСОБИСТОСТІ В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ВЄНЦЕВА Надія. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В 1930–1940 РР………………….................….……………113

ЗАДОРОЖНА-КНЯГНИЦЬКА Леніна. ПРОБЛЕМА ФАХОВОГО ЗРОСТАННЯ ВЧИТЕЛЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРЕСИ)………………..115

КОЗЛОВСЬКА Ірина. ІНТЕГРАЦІЯ ТА ГУМАНІЗАЦІЯ В ОСВІТІ: ДІАЛОГ ЧЕРЕЗ СТОЛІТТЯ……………………………………………………………...........…..………..….……...117

ЛЕСИК Анжеліка, СТЕЛЬМАХ Марина. ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ВИКОРИСТАННЯ ГРИ ЯК МЕТОДУ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ....................................................................................................................122

СЕРГЕЄВА Олена. ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У США ЯК ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ФАХІВЦЯ……..….124

Секція 3

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ФАХОВОГО ЗРОСТАННЯ ОСОБИСТОСТІ В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

АЛЄКСЄЄВА Ганна, ХОСЕ ІТАЛО КОРТЕС. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ФАХОВОГО ЗРОСТАННЯ СПЕЦІАЛІСТІВ: ROBOTECH…………...128

АНДРЄЄВ Андрій, ТИХОНСЬКА Наталія. ПОСИЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ У ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАКТИКУМ ЗІ ШКІЛЬНОГО ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ»…….130

ВЕНГЕРСЬКА Наталя. ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ СУЧАСНОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ………………………………………..………..…………......................…………….133

ГОЛУБ Олена. УРАХУВАННЯ СПЕЦИФІКИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ВИКЛАДАННІ ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ………………..…………….....................…….141

ГОЛУБ Олена, КОВАЛЕНКО Валерія. ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ ГПД: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ……………………………....…………...........….….144

ГОМОНЮК Олена. СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ………………………….........................................147

ДОЛЬНІКОВА Любов. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МIЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКIВ У ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ..…………..……...................…...151

ЖИТНИК Ніна, КУЧИНОВА Наталя. РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ-МЕНЕДЖЕРІВ………153

ІВАНИЦЬКИЙ Олександр. АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ У ЗМІСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ.……....................................…156

КАРА Світлана, АКЄНТЬЄВА Наталія, ПИЛИПЕНКО Людмила, БИСТРОВА Аліна. ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ…………..........…………………158

КАЧЕРОВА Ольга. ФАХОВІ МОЖЛИВОСТІ ВЧИТЕЛЯ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН………………………………………….…………………………...............………………………162

КІНАХ Неля. ЛОГІСТИЧНІ ПІДХОДИ В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ.................................................................................................................................................166

КОЖЕВНИКОВА Алла, КУЦЕРИБ Володимир. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНФОРМАТИКИ…............…….168

ЛЕВКО Мар’яна. ПОЛІТИЧНА ГОТОВНІСТЬ ЯК СКЛАДНИК ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ……..................…………………………………………………….170

ЛЕСИК Анжеліка, ЯЧМЕНЬОВА Олександра. CУТНІСТЬ ПОНЯТЬ «ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ», «ВІДПОВІДАЛЬНЕ СТАВЛЕННЯ ДО НАВЧАННЯ» У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ……………………………………………….........................175

МАКСИМЧУК Борис, МАКСИМЧУК Ірина. МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ СПОРТИВНО-МАСОВОЇ РОБОТИ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ…….....................................……….178

МАЛИЦЬКА Олена, МОРОЗ Юлія. АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ...........………..180

МАЛИХІН Андрій. ДО ПИТАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ…….……..………..182

МИЧКА-ЛЕВЧЕНКО Юлія. ВИКОРИСТАННЯ УЧИТЕЛЕМ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ МЕДІА-КОМПЛЕКСІВ…….............................………………185

НЕСТЕРЕНКО Марина, СЕНЧЕНКО Яна, ГАВРИЛЕНКО Дмитро. ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ ЯК СКЛАДНИК ПРОЦЕСУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ УРОКУ…....................................................………………………………188

НЕТРЕБА Марина. РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ……………………………….........................……………………190

НІКОНЕНКО Тетяна, ЧОРНА Єлизавета. УРАХУВАННЯ ВІКОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ УЧНІВ ПОКОЛІННЯ Z НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ…………………………………………………..................................................................................................192

ОГІБАЛОВА Олена. ОСОБЛИВОСТІ СУПРОВОДУ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В УМОВАХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА»…………....………..…………….194

ПЕТРУК Віра, КЛЄОПА Ірина. МАТЕМАТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА – НЕОБХІДНИЙ СКЛАДНИК ФАХОВОГО ЗРОСТАННЯ ОСОБИСТОСТІ В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ………………............198

ПРІМА Раїса. ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: ПРАКТИКО-ОРІЄТОВАНИЙ ПІДХІД……………………………………..…201

СТЕПАНЮК Алла. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФАХОВОГО ЗРОСТАННЯ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ПРЕДМЕТІВ В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ…….204

СТЕПАНЮК Катерина. ОСВІТНЯ КОМПОНЕНТА «ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ» ЯК СКЛАДНИК ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ………………………………………….208

ТИМОФЄЄВА Ірина. ДИСЦИПЛІНА «МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ» ЯК ЗАСІБ ФАХОВОГО ЗРОСТАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ……………….............................................................……..211

ТОЛКАЧОВА Ганна. ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА………………................……………………213

ХАДЖИНОВА Ірина. ЗНАЧЕННЯ «МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ» ЯК НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ………………………...........................................................………………………….………215

ЧЕЛЬЦОВА Євгенія. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДОГАГІЧНИЙ СУПРОВІД ІННОВАЦІЙНОІЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ В СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ШКОЛИ……………….217

ЩЕРБАКОВА Надія, ПЕРЧИЦЬ Оксана. РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ – ВИКЛИК СЬОГОДЕННЯ………......................……………….……………………….……..220

Секція 4

ОПТИМІЗАЦІЯ СУПРОВОДУ ФАХОВОГО ЗРОСТАННЯ ОСОБИСТОСТІ В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: ТЕХНОЛОГІЇ І МЕТОДИКИ

БЕЗКОРОВАЙНА Лариса, ВЕНГЕРСЬКА Наталя, КОРОЛЕНКО Карина, ГОЛОБОРОДЬКО Ганна. ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ В ПРОЄКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ТУРИЗМУ В ЇХ ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ……………….............…………………….223

БУРНАЗОВА Віра. МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ФАХОВОГО ЗРОСТАННЯ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В СИСТЕМІ ФОРМАЛЬНОЇ, НЕФОРМАЛЬНОЇ ТА ІНФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ………………………………….……......................................................................................................................225

ВІТЮК Валентина, МАЙСТРУК Дар’я. ВІЗУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЯК ПОКАЗНИК ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ НУШ……………………………………….............................................................….228

ВОЄВУТКО Наталя. ГЕНДЕРНОЧУТЛИВА МОВА В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЬСТВА……………....................…………………………………….…………………232

ГРЕЧАНОВСЬКА Олена, ЛІЩУН Олена. РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФАХОВОМУ ЗРОСТАННІ ВИКЛАДАЧА ЗВО…………...................................…….…….233

ГУРА Олександр. НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА ЯК РЕСУРС ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВ………………….........................……….236

ДАННІК Людмила, ГАПОН Людмила. ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕМАТИЧНОГО ПАННО В СУЧАСНОМУ ІНТЕР'ЄРІ: «ТІНІ ЗАБУТИХ ДУШ ПРИЛУЧЧИНИ»................................238

КРАМАРЕНКО Алла. САНОГЕННЕ МИСЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЯК СКЛАДНИК ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ….......................…...240

КРАМАРЕНКО Дмитро, КРАМАРЕНКО Ніна, НОРТЕНКО Анастасія. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ....…………………………….244

КРИВЕНКО Юлія. ТІМБІЛДІНГ ЯК ШЛЯХ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСАД ПЕДАГОГІКИ СПІВПРАЦІ………………………………………………………………………....…………………..…..247

ЛЕСИК Анжеліка. ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО НАВЧАННЯ В ПЕДАГОГІЦІ………………………………………………......…………………250

ЛІСІНА Лариса, САВИЦЬКА Олена. СУЧАСНІ МЕТОДИКИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ФАХОВОГО ЗРОСТАННЯ……....................…………………....253

ЛУПАРЕНКО Світлана. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ТА ФАХОВЕ ЗРОСТАННЯ ВЧИТЕЛЯ ВАЛЬДОРФСЬКОЇ ШКОЛИ……………………................................…………….255

МАКОВЕЦЬКА Наталія, ВОЛОБУЄВ Андрій. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ ДО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ…………………..................................................................................…………...259

МОКЛЯК Володимир. РОЛЬ АВТОНОМІЇ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ФАХОВОМУ ЗРОСТАННІ ОСОБИСТОСТІ….....................…………………………………………….….260

НІКОНЕНКО Тетяна, КОВАЛЬ Карина. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ГЕОБОРДАМИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ………….............................………………………………………………………264

ПАВЛЮК Наталія. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ…......................…………………………………………………….267

ПАК Олена. ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МОТИВІВ ТВОРІВ КАТЕРИНИ БІЛОКУР У СУЧАСНИХ ВЕЧІРНІХ СУКНЯХ З ВИКОРИСТАННЯМ ІРЛАНДСЬКОГО МЕРЕЖИВА……………….270

ПОПОВА Анастасія. ТРЕНДСПОТТІНГ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА В СИСТЕМІ НУІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ…………………………………….................................................................................………………………...273

ПРІМА Дмитро, РОСЛАВЕЦЬ Руслана. ОПТИМІЗАЦІЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ……………….......................................................................................................……..…….276

РАСТОРГУЄВА Ірина, ГАТІЛОВ Альберт. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ ПРОГРАМИ LEARNING BREAKTHROUGH (BALAMETRICS) НА КОРЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТТЯХ ДЛЯ ДІТЕЙ З СЕНСОРНИМИ ПОРУШЕННЯМИ…….............................................................................................…..……………..279

РУЗЯК Тетяна. РОЛЬ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ………………………………………………..............................................................282

ХАТУНЦЕВА Світлана, САВІН Євген. ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НАВЧАННЯ……………………….............................……………………….…………………285

ЩЕРБАКОВА Катерина, МАКАРЕНКО Лілія. ГОТОВНІСТЬ ВИХОВАТЕЛЯ ДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ`Я ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ……………....................…………288

ЩЕРБАКОВА Надія. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО РОЗВИТКУ  ТОЛЕРАНТНОСТІ УЧНІВ……………………….........……………………….………………………...290

ЯРОЩУК Лілія, ЗІНЬКУЄВА Дарина. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ІДЕЇ ПЕДАГОГІКИ ЖИТТЄТВОРЧОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОМУ КОНТЕКСТІ..........................………………………293

ЯРОЩУК Лілія, КЛЬОПОВА Вікторія. ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА…………....................……………………………..……………….296

Секція 5

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СУПРОВОДУ ФАХОВОГО ЗРОСТАННЯ ОСОБИСТОСТІ В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ГОЛУБ Олена, ДУДНИК Валерія. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ…………….......................…………………………..……………………………………299

ГОРЕЦЬКА Олена. ФОРМУВАННЯ ГЕРАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ……………………………...........…………………………………………….301

МАЛИХІНА Ольга. ПРОЯВ САМОПОВАГИ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ……………....................………………………………….305

МАЛИХІНА Тетяна. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОЦЕСУ ПЛАНУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ….........................……….307

МАРТИНЕНКО Олена. ЕМОЦІЙНЕ ВИГОРАННЯ ВЧИТЕЛЯ ХОРЕОГРАФІЇ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ТА СПОСОБИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ.....................................................................................................................................310

ПАРФІЛОВА Світлана, ПАНКРАТОВА Анастасія. СУТНІСТЬ ТА ПРИРОДА МОТИВАЦІЇ………………………………….…………………………………………………………...313

ПАСЬКО Віктор, КАКОВКІНА Ольга. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ……………………………………….316

ЧЕРЕЗОВА Ірина. ПСИХОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА……...............................……………….….319

ШАТІЛО Дар’я. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ РЕФЛЕКСИВНИХ УМІНЬ МОЛОДИХ УЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ…………………………………………..323

ЯРОЩУК Лілія, МАЛЮГА Оксана. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО НАВЧАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ…………………….....……..…..327

ЯРОЩУК Лілія, ПЕЧЕНЕВСЬКА Дар’я. ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА……………………………........................…………..………..330

ЯРОЩУК Лілія, УДОВЕНКО Анна. ПРОФЕСІЙНЕ ВИГОРАННЯ ОСОБИСТОСТІ……………....................…………………………………………..………………………………..332

Секція 6

МОНІТОРИНГ І АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФАХОВОГО ЗРОСТАННЯ ОСОБИСТОСТІ В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

АНДРЮШИНА Любов, РОДІНА Юлія, ВАЛАХ Юлія. ДОСЛІДЖЕННЯ НАЯВНОСТІ ОКРЕМИХ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ У СТУДЕНТІВ, ЩО ОТРИМУЮТЬ ДРУГУ ВИЩУ ОСВІТУ…………………...…………...........................................................................................................334

БАРБАШОВА Ірина. ФАКТОРНО-КРИТЕРІАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИМІРЮВАННЯ Й ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ СЕНСОРНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ…….......................................................................……………..……………………………336

ВАСЕЙКО Юлія, ЯРОЩУК Лілія. ТЕСТИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ: ПРАВИЛА СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ……………............................…….……343

КОСТРИЦЯ-ЛАВРИНЮК Людмила. ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ – ШЛЯХ ДО ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ОСОБИСТОСТІ…………….......................………………347

ЛІСІНА Лариса, МОРОЗ Ксенія. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ ПЕДАГОГА….........................…349

РУДЕНКО Наталія. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ…….............................................................................................................………….352

ЯРОЩУК Лілія, КОВАЛЬ Карина. ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ЯКОСТІ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЯК СКЛАДНИК ПЕДАГОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ…...............................355

Місце в рейтингу новин: 151 місце
Рейтинг: 0 из 5 на основе 0 оцінок
0.0
Актуальність і новизна:
Подача і оформлення матеріалу:

Розміщуючи свою розробку в Педкласі, ви отримуєте:

  • визнання ваших знань, умінь і навичок;
  • зворотній зв'язок від спільноти освітян;
  • можливість використання матеріалів інших авторів;  
  • сертифікат про публікацію матеріалу;
Розмістити

Вам також може сподобатись

Показати більше

Підпишіться на email розсилку!

Отримуйте тільки свіжу і цікаву інформацію про новини освіти в Україні та за кордоном

x
x
Статус користувача