UA Рус

Навчальні проєкти з іноземної мови як засіб формування фахового діапазону майбутніх інженерів-енергетиків

10 березня 2021 1533 Друк
(0)
 
 
Опубліковано:
Освітній портал
Редакція сайту не є автором статті, тому всі його джерела належать автору самої статті

Зміст матеріалу

Інтелектуальний розвиток суспільства, інноваційні процеси в галузі сучасної енергетики, модернізований ринок праці тощо є зовнішніми орієнтирами закладів вищої освіти щодо професійної підготовки здобувачів технічних спеціальностей. Професійна компетентність інженерів-енергетиків нової генерації не повинна обмежуватися лише програмними знаннями фахових дисциплін. В умовах сьогодення такі знання швидко втрачають свою актуальність, а фаховий діапазон потребує постійного оновлення та розширення. Для успішної самореалізації та протистояння викликам інформаційного суспільства, необхідно сформувати у студентів здатність ініціативно навчатися впродовж усього життя, через особисту діяльність підвищувати рівень професійної майстерності.

Одним із ефективних засобів реалізації означеного процесу є проєктна робота. Під час вибору даної форми навчально-пізнавальної діяльності, керувалися позицією Н. Підбуцької, яка зазначає, що технічна освіта повинна виходити за межі традиційної системи «наука-інженер-виробництво» [1, c. 14]. Вважаємо, що в таку систему доцільно внести ще один елемент – «метамову спеціальності», без володіння якою неможлива професійна мобільність фахівців енергетичної галузі. На нашу думку, засвоєння метамови спеціальності на лексичному та мовленнєвому рівнях забезпечує виконання нестандартних завдань реконструктивного та творчого характеру. У межах нашого дослідження різновидом таких завдань є створення тематичних проєктів іноземною мовою на основі самостійно опрацьованої науково-технічної літератури. Навчальні проєкти з іноземної мови розглядаємо як систему комунікативних вправ лінгвістичного, соціокультурного, професійно-спрямованого характеру з чітко визначеною проблематикою, розв’язання якої можливе завдяки здійсненню самостійної навчально-пізнавальної, пошуково-дослідницької та практичної діяльності студентів [2, c. 102–103].

З метою формування фахового діапазону здобувачів ОС «Магістр» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» іншомовними засобами в освітньому процесі було реалізовано навчальні проєкти «Метамова інженера-енергетика», «Енергетичні об’єкти європейських країн», «Сучасні технології енергозбереження», «Ділова зустріч з іноземними інвесторами». Загальну характеристику професійно-орієнтованих проєктів наочно представлено на рис. 1.

У процесі вибору тематики, постановці мети, прогнозуванні кінцевого результату проєктної роботи студентів іноземною мовою, а також для забезпечення взаємозв’язку програмного матеріалу навчальної дисципліни «Ділова німецька мова» із самостійно здобутою інформацією, керувалися індивідуальними інтересами, професійними потребами майбутніх інженерів-енергетиків. Виконання навчальних проєктів здійснювали в контексті особистісно орієнтованого, діяльнісного, компетентністного підходів та опиралися на принципи системності і послідовності, міцності засвоєння іншомовних знань, умінь і навичок, зв’язку навчання з практикою, інформативності, взаємозалежності видів мовленнєвої діяльності, особистісно-професійного розвитку.

Основна увага була акцентована на розширення фахових знань студентів-енергетиків автентичною науково-технічною інформацією з іншомовних сайтів, періодичних видань закордонного видавництва.

Форми представлення тематичних проєктів – доповідь, мультимедійна презентація з супроводжувальним коментуванням, ділова гра забезпечили активізацію навичок аудіювання, читання, говоріння, письма. Практична реалізація рецептивних та продуктивних видів мовленнєвої діяльності ґрунтувалася на використанні міні-словника технічних термінів, сформованого в рамках навчального проєкту «Метамова інженера-енергетика».

У результаті створення, представлених на рис. 1, тематичних проєктів іноземною мовою, магістранти сформували вміння самостійно вчитися, навички роботи з іншомовними джерелами, здатність здобувати інтегровані знання для ефективного використання в академічному та професійному середовищі.

Таким чином, організація та здійснення іншомовної підготовки магістрантів у формі проєктної роботи створює оптимальні умови для реалізації індивідуальної траєкторії вивчення іноземної мови та самоосвіти з метою розширення фахових знань, розвитку творчого мислення, формування спектру компетентностей тощо. Професійно-орієнтовані проєкти іноземною мовою з елементами лінгвістичного, країнознавчого, ситуативно-ігрового характеру є ефективними засобами для оволодіння системою актуальних знань, які постійно змінюються у змістовому та функціональному відношеннях, розширюючи загальний світогляд, фаховий діапазон майбутніх фахівців енергетичної галузі.

Список використаних джерел

1. Білан Н. М. Формування особистісно-професійних якостей майбутніх інженерів-енергетиків засобами навчальних проєктів у процесі іншомовної підготовки. Менеджмент знань, економіка і право: матеріали I міжнар. наук.-практ. конф., м. Батумі, 5–6 грудня 2019 р. Батумі, 2019. С. 102–104.
2. Підбуцька Н. В. Психологія становлення професіоналізму майбутніх інженерів: автореф. дис. … д-ра псих. наук: 19.00.07. Одеса, 2017. 37 с.

Місце в рейтингу новин: 321 місце
Рейтинг: 0 из 5 на основе 0 оцінок
0.0
Актуальність і новизна:
Подача і оформлення матеріалу:

Розміщуючи свою розробку в Педкласі, ви отримуєте:

  • визнання ваших знань, умінь і навичок;
  • зворотній зв'язок від спільноти освітян;
  • можливість використання матеріалів інших авторів;  
  • сертифікат про публікацію матеріалу;
Розмістити

Вам також може сподобатись

Показати більше

Підпишіться на email розсилку!

Отримуйте тільки свіжу і цікаву інформацію про новини освіти в Україні та за кордоном

x
x
Статус користувача