UA Рус

Інтерактивні ігри у мовленнєвому розвитку дітей дошкільного віку

(0)
Опубліковано 03.07.2019
Цитування

Демчук О. О. Інтерактивні ігри у мовленнєвому розвитку дітей дошкільного віку / О. О. Демчук // Педагогічний пошук. - 2019. - № 1. - С. 64–68.

Автори Демчук О. О.
Опубліковано:
Освітній портал
Редакція сайту не є автором статті, тому всі його джерела належать автору самої статті

Зміст матеріалу

Анотація

Запропоновано ряд інтерактивних ігор мовленнєвого змісту, характерними особливостями яких є оптимальна мовленнєва активізація дітей, рівноправне спілкування вихователя та дошкільнят у створенні умов для переживання успіху кожним учасником педагогічної взаємодії. Адже метою сучасної лінгводидактики на етапі дошкільного дитинства є виховання мовленнєво компетентної особистості, яка адекватно, доречно, вільно і творчо застосовує мову в різних ситуаціях задля реалізації власних мовленнєвих завдань, за допомогою яких вона встановлює контакт із довкіллям і завдяки якому відбувається її соціалізація.

Ключові слова: інтерактивні ігри, мовленнєва компетенція, мовленнєва взаємодія, мовленнєво-ігрова діяльність, комунікативні вміння.

Demchuk O. O. Interactive Games in the Speech Development of Preschool Children.

A number of interactive speech games is proposed, the characteristic features of which are optimal speech activation of children, equal communication of the educator and preschoolers in creating conditions for success of each participant in pedagogical interaction. After all, the goal of modern linguodidactics at preschool childhood is the education of a competent person, which adequately, appropriately, freely and creatively uses the language in different situations in order to implement its own speech tasks, by which he establishes contact with the surrounding persons.

Key words: interactive games, speech competence, speech interaction, speech-game activity, communicative skills.

Мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку є однією зі стрижневих проблем сучасної дошкільної лінгводидактики. Її актуальність зумовлюється пріоритетними напрямами Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», спрямованими на модернізацію дошкільної освіти, оновлення змісту, вдосконалення форм, методів і технології навчання дітей рідної мови, розвитку культури мовлення та мовленнєвого спілкування.

Базовий компонент дошкільної освіти ставить перед педагогами основне завдання – виховати особистість, яка успішно діє в різних життєвих ситуаціях. А здатність швидко адаптуватися до нових соціальних умов безпосередньо залежить від комунікативних умінь та навичок, достатній рівень яких дає дитині змогу самореалізуватися й адекватно діяти у соціальному оточенні. Освітня лінія «Мовлення дитини» передбачає формування мовленнєвої компетенції як однієї з базисних характеристик особистості. Мовленнєва компетенція – це готовність та спроможність особистості адекватно й доречно застосовувати мову в конкретних ситуаціях (висловлювати свої думки, бажання, наміри, прохання тощо), використовуючи для цього як мовні, так і позамовні (міміка, жести, рухи) та інтонаційні засоби виразності. Це полікомпонентний утвір, що містить такі компетенції:

– фонетичну (правильна звуковимова, розвинений фонематичний слух, володіння інтонаційними засобами виразності);

– лексичну (наявність певного запасу слів у межах вікового періоду, їх доречне застосування, вживання засобів мовної виразності – приказки, прислів’я, епітети, порівняння);

– граматичну (практичне вживання відповідних граматичних форм рідної мови – рід, число, відмінки, час тощо);

– діамонологічну (розуміння зв’язного тексту, вміння відповідати та звертатися із запитаннями, вести діалог, складати різні види розповідей, переказувати).

Мовленнєво-ігрова діяльність є провідним видом діяльності дітей дошкільного віку. І тому розвиток мовлення дошкільнят повинен відбуватись насамперед у контексті гри, в ігровій діяльності. Гра – це своєрідна чарівна паличка, яка вмить перетворює процес навчання дошкільника з сухого, нудного й формального заняття на яскраву, цікаву, захопливу пригоду. Тому саме грі надаємо важливого значення у формуванні та становленні мовної особистості.

Особливу увагу відводимо інтерактивним іграм, які створюють унікальний мікроклімат, де з’являються можливості для мовленнєвої взаємодії; спонукають дітей до активності й мовленнєвої творчості; розвивають такі комунікативні уміння: слухати і чути іншого, брати участь у вільній бесіді, бути уважним до самого себе, розуміти почуття і настрій іншого. Пропонуємо вашій увазі добірку інтерактивних ігор на формування навичок мовленнєвої взаємодії дошкільників.

Підпишіться на email розсилку!

Місце в рейтингу новин: 130 місце
Рейтинг: 0 из 5 на основе 0 оцінок
0.0
Актуальність і новизна:
Подача і оформлення матеріалу:

Розміщуючи свою розробку в Педкласі, ви отримуєте:

  • визнання ваших знань, умінь і навичок;
  • зворотній зв'язок від спільноти освітян;
  • можливість використання матеріалів інших авторів;  
  • сертифікат про публікацію матеріалу;
Розмістити

Вам також може сподобатись

Показати більше

Підпишіться на email розсилку!

Отримуйте тільки свіжу і цікаву інформацію про новини освіти в Україні та за кордоном

x
x
Статус користувача