Укр Рус

Модель використання електронних освітніх ресурсів у початковій школі

18 октября 2020 3897 Печать
(0)
Опубліковано 08.05.2020
Цитування

Литвинова С. (2020). Модель використання електронних освiтнiх ресурсiв у початковiй школi. Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка», Том 6, № 27, с. 101-105

Доступно в PDF
Опубліковано:
Освітній портал op.ua
Автором статьи не является редакция сайта, поэтому все его источники относятся к автору самой статьи

Опис матерiалу

Анотація
У статті проаналізовано результати PISA-2018 із читання і математики, тенденції розвитку української освіти та встановлено необхідність підвищення якості підготовки учнів початкової школи. Напрямом досягнення якості початкової освіти визначено електронні освітні ресурси з математики й української мови, що слугуватимуть ефективними засобами формування компетентностей учнів із цих предметів і основою розвитку ІК-компетентності учнів і подальшого успішного навчання в умовах базової школи. Аналіз наукових робіт вітчизняних і закордонних авторів дав можливість визначити актуальність використання ЕОР в освітній практиці та врахувати застереження про те, що розуміння друкованих матеріалів залишається незмінним для учнів незалежно від способу їх подачі чи то в друкованому, чи то в цифровому форматі, а pdf-версія підручників – це заміна форми, яка не впливає на зміну технології навчання.

Основною метою використання ЕОР в початковій школі є підвищення якості освіти, що спонукало автора до розроблення інноваційної моделі використання ЕОР у початковій школі для відпрацювання навичок і формування предметних компетентностей учнів. Обґрунтовано основні форми (індивідуальну, фронтальну, групову), засоби (комп’ютерне, мультимедійне обладнання, ЕОР) для використання в освітньому процесі початкової школи, використання віртуального кабінету вчителя для моніторингу навчальних досягнень учнів; описано метод мультисенсорного навчання як складника технології Smart Kids, в основі якого лежить системна зміна діяльності, орієнтована на різні канали сприйняття змісту, що допомагає кожному учню зафіксувати увагу на навчальному матеріалі.

Підсумовуючи зазначене вище, можемо констатувати, що модель використання ЕОР в умовах технології Smart Kids сприяє комплексному розвитку учня і підвищенню якості освіти початкової школи.

Ключові слова: модель, електронні освітні ресурси, початкова школа, технологія Smart Kids, мультисенсорне навчання, віртуальний кабінет учителя.

Постановка проблеми. Всебічний розвиток особистості забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожному учню для успішної життєдіяльності, зокрема: вільного володіння державною мовою; формування математичної й інформаційно-комунікаційної компетентностей.

Аналізуючи результати тестів PISA 2018 р., ми виявили низку проблем, пов’язаних зі змістом та організацією навчання учнів закладів загальної середньої освіти. Результати українських учнів гірші за середні показники країн Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). Перевірялася сформованість компетентностей, зокрема читацької та математичної. Встановлено, що компетентність українських учнів із читання отримала середній бал – 466, а середній показник у країнах OECР – 487 бали. Отже, в Україні 74% учнів здобули другий рівень читання (із шести). Середній показник ОЕСР: 77%. Математична компетентність учнів з України отримала середній бал – 453, а в середньому у країнах OECР – 489 балів. Близько 64% учнів в Україні (середній показник ОЕСР – 76%) здобули другий рівень компетентності.

Не секрет, що така ситуація зумовлена підготовкою учнів на двох етапах отримання загальної середньої освіти: початкової та базової. Успіх навчання в базовій школі залежить від якісної підготовки учнів початкової школи. Одним із напрямів досягнення якості початкової освіти можуть стати електронні освітні ресурси з математики й української мови, які слугуватимуть ефективними засобами формування компетентностей учнів із цих предметів.

Аналіз досліджень. Використання електронних освітніх ресурсів (далі – ЕОР) цікавило як українських, так і закордонних вчених і набуло актуальності в останні роки з появою нових технологій для їхнього проєктування, створення і впровадження. Ученими обґрунтовано критерії та показники оцінювання електронних освітніх ігрових ресурсів. Розкрито аспект підготовки майбутнього вчителя початкової школи (Білоусова, Олефіренко, 2016). Учені дійшли висновку, що учням і вчителям зручніше працювати з мультимедійними, інтерактивними засобами електронного навчання, е-підручниками (Воротникова, 2019).

Міжнародний досвід використання електронних освітніх ресурсів визначає пріоритетним перехід від паперових версій підручників до цифрових, але акцентується увага на тому, що розуміння друкованих матеріалів залишається незмінним для учнів незалежно від способу їх подачі чи то в друкованому, чи то в цифровому форматі (Wright, Fugett, Caputa, 2013), а pdf-версія підручників – це заміна форми, яка не впливає на зміну технології навчання (Lee, Messom, Kok-Lim, 2013).

Підтримуємо думку вчених, що інтерактивні елементи в цифрових форматах сприяють самостійному навчанню і дозволяють учням багаторазово повторювати свою діяльність, але з різними комбінаціями вхідних даних (Pesek, Zmazek, Drakulic, 2014). Це є суттєвим аргументом на користь використання ЕОР. Учені зазначають, що в основі якісного навчання з використанням технологій лежать три основні компоненти: контент, педагогіка і технології (Koehler, Mishra, Cain, 2013). Ці три складники і є ключовими в забезпеченні якості освіти, зокрема початкової.

Попередньо здійснений аналіз теорії та практики використання ЕОР в освітній практиці засвідчує, що ученими не повною мірою обґрунтовано використання ЕОР в освітньому процесі початкової школи з метою формування предметних компетентностей.

Мета статті полягає в обґрунтуванні моделі використання електронних освітніх ресурсів у початковій школі.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до Наказу МОН України від 30 серпня 2017 р. № 1234 у 94 закладах загальної середньої освіти України розпочалася експериментальна робота на тему «Технологія навчання учнів початкової школи «Розумники» (Smart Kids)» 2017–2022 н.р. Основна мета експерименту полягає в апробації моделі використання ЕОР у початковій школі (рис. 1).

Систему методів, форм, засобів, електронних освітніх ресурсів та електронних підручників для здійснення навчання учнів початкової школи називатимемо технологією Smart Kids.

Для використання технології Smart Kids, зокрема ЕОР в освітньому процесі, вчитель на підготовчому етапі має провести обстеження і визначити, за допомогою яких засобів він може розпочати роботу. Нині спостерігаються три моделі комплектації класів початкової школи: Smart Case (кейс вчителя з ЕОР, проєктор, мультимедійна дошка, комп’ютер вчителя), Smart Teache (кейс вчителя з ЕОР, проєктор, мультимедійна дошка, комп’ютер вчителя, віртуальний кабінет учителя, домашні комп’ютери учнів), Smart Kids (кейс вчителя з ЕОР, проєктор, мультимедійна дошка, комп’ютер учителя, віртуальний кабінет учителя, планшети для кожного учня у класі).

Для зручності вчителя усі ЕОР для 1–4 класів розташовані на єдиному порталі http://edugames.rozumniki.ua/catalog/. Учитель має обрати клас і предмет (математику або українську мову) і завантажити ЕОР на свій комп’ютер. Оскільки ЕОР можна використовувати без доступу до мережі Інтернет, ця процедура проводиться один раз на рік, що зручно як для вчителя, так і для батьків учнів за умови використання власних планшетів. 

Далі вчитель має опанувати процедуру добору матеріалів до уроку. Відповідно до навчальної теми він добирає завдання, розроблені до кожної теми й кожного уроку. Кожне завдання створене у трьох варіантах, що сприяє активному застосуванню диференційованого підходу.

Форми роботи з учнями визначає вчитель – це може бути фронтальна робота з класом, індивідуальне виконання завдань біля дошки або на планшетах, групова робота для реалізації змагальних ситуацій або проєктної роботи. Використати ЕОР можна на таких етапах уроку: набуття знань учнями, під час закріплення нового матеріалу, самостійної роботи. Якщо учні мають планшети (комп’ютери) вдома – то для домашньої роботи.

Використання ЕОР здійснюється на засадах діяльнісного підходу і методу мультисенсорного навчання, в основі якого лежить системна зміна діяльності, орієнтована на різні канали сприйняття змісту, що допомагає кожному учневі зафіксувати увагу на навчальному матеріалі. Активізуючи сенсорику учня, мультисенсорне навчання розвиває у дітей здатність концентрувати й утримувати увагу, зберігати навчальний матеріал у довготривалій пам’яті.

Учені розділяють учнів на аудіалів (краще сприймають навчальний матеріал на слух), візуалів (ефективніше задіяні канали зору) і кінестетів (пізнають у процесі створення). Саме у процесі використання ЕОР учні початкової школи задіюють усі сенсори, а саме: слухають (теоретичний матеріал представлено аудіозаписами); дивляться і читають завдання з екрану монітора (інтерактивні завдання з елементами анімації); працюють руками (свідомо пересувають об’єкти на робочому полі планшета або на мультимедійній дошці).

Важливе значення для юних школярів має оцінювання. Для оцінювання навчальних досягнень учнів не використовуються оцінки або вербальне коментування. Результатом є поява об’єкта (наприклад, совеняти). Якщо учень помилився більше одного разу, об’єкт не з’являється, якщо один раз – об’єкт з’являється із частковим зображенням, якщо учень не зробив жодної помилки – об’єкт з’являється повністю. Така технологія оцінювання не зменшує інтересу учнів до навчання, а, навпаки, спонукає до правильного виконання усіх навчальних завдань. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до якості виконаних завдань за темою навчання.

Моніторинг навчальних досягнень учнів вчитель здійснює у віртуальному кабінеті, причому він може аналізувати як роботу учнів, так і свою. Якщо більшість учнів виконали завдання з помилками, вчитель може повернутися і ще раз зупинитися на ключових моментах теми навчання. Перевагою віртуального кабінету є вчасне реагування на пробіли у знаннях учнів, надання їм додаткових завдань для відпрацювання навичок, що можна здійснити як під час індивідуальної, так і під час домашньої роботи.

Висновки. Підсумовуючи зазначене вище, можемо констатувати, що модель використання ЕОР в умовах технології Smart Kids сприяє комплексному розвитку учня початкової школи як особистості, адже учень може навчатися у власному темпі, не відставати від однолітків, розвивати свою індивідуальність, вроджені здібності, критичне мислення і працювати на освітній результат. Для вчителя така технологія є шляхом до саморозвитку, вдосконалення педагогічної майстерності, розвитку ІК-компетентності, підвищення результативності навчання учнів, зокрема з математики й української мови.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Білоусова Л. І., Олефіренко Н.В. Модель підготовки майбутнього вчителя початкової школи до проектування дидактичних електронних ресурсів. Інформаційні технології і засоби навчання. 2016. № 6 (56). С. 151–163. URL: https://doi.org/10.33407/itlt.v56i6.1511
2. Воротникова І. П. Використання е-підручників і електронних засобів навчального призначення в умовах цифровізації загальної середньої освіти України. Інформаційні технології і засоби навчання. 2019. № 3 (71). С. 23–39. URL: https://doi.org/10.33407/itlt.v71i3.2552.
3. Литвинова С. Г. Облачно ориентированная учебная среда школы: от кабинета до виртуальных методических предметных объединений учителей. Образовательные технологии и общество. 2014. № 1 (17). С. 457–468.
4. Koehler M. J., Mishra P., Cain W. What is Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)? Journal of Education. 2013. Vol. 193 (3). Р. 13–19. URL: https://doi.org/10.1177/002205741319300303.
5. Lee H. J., Messom C., Kok-Lim A. Y. Can an electronic textbooks be part of K-12 education? Challenges, technological solutions and open issues Turkish Online Journal of Educational Technology, 2013. Vol. 12 (1). Р. 32–44.
6. Lytvynov S. Electronic Textbook as a Component of Smart Kids Technology of Education of Elementary School Pupils. Proceedings of the 15th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer, 2019. Vol. 2393. Р. 105–120. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2393/paper_204.pdf
7. Lytvynova S., Melnyk O. Professional Development of Teachers Using Cloud Services During Non-formal Education. Proceedings of the 13 International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer, 2016. Vol. 1614. Р. 648–655. URL: http://ceur-ws.org/Vol-1614/paper_51.pdf.8. Pesek I., Zmazek B., Drakulic D., Zmazek E. Evolution from e‑learning materials to the i‑textbooks in Slovenia. URL: http://surl.li/hsp
9. The Programme for International Student Assessment (PISA). Results from PISA-2018. URL: http://tiny.cc/p3pkjz.
10. Wright S., Fugett A., Caputa F. Using E-readers and Internet Resources to Support Comprehension. Educational Technology & Society. 2013. Vol. 16 (1). Р. 367–379.

Место в рейтинге новостей: 85 місце
Рейтинг: 0 из 5 на основе 0 оцінок
0.0
Актуальність і новизна:
Подача і оформлення матеріалу:

Розміщуючи свою розробку в Педкласі, ви отримуєте:

  • визнання ваших знань, умінь і навичок;
  • зворотній зв'язок від спільноти освітян;
  • можливість використання матеріалів інших авторів;  
  • сертифікат про публікацію матеріалу;
Розмістити

Вам також може сподобатись

Показать больше

Подпишитесь на email рассылку!

Получайте актуальную информацию об образовании в Украине и за рубежом

x
x
Статус користувача